MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI ĐỒNG GIA TỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
DANH SÁCH CON CHÁU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC  2019  
    (Đơn vị tính: đồng )        
TT NGÀY THÁNG HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN  HIỆN VẬT GHI CHÚ  
1   Quỹ 2018 còn lại 16,335,000      
2 15/01/2019 Mai Tụy 200,000      
3 15/01/2019 Mai Phụ 200,000      
4 15/01/2019 Mai Văn Tiên 500,000   Cháu ô Mai Nga  
5 15/01/2019 Mai Văn Bé 200,000      
6 31/01/2019 Mai Văn Cư (Quang) 500,000      
7 31/01/2019 Mai Văn Tựu 500,000      
8 31/01/2019 Mai Văn Bình 200,000      
9 11/6/2019 Mai Văn Dung (Anh) 500,000      
10 29/6/2019 Mai Thị Thanh (Nghĩa) 2,000,000      
11 30/7/2019 Mai Thị Quỳnh Phương 100,000      
12 30/7/2019 Mai Thị Kim Trang 100,000      
13 30/7/2019 Mai Thị Thúy Luyện 100,000      
14 30/7/2019 Mai Thị Vân (Tích) 150,000      
15 9/8/2019 Mai Thị Cẩm Hồng 500,000      
16 9/8/2019 Mai Văn Bửu 200,000      
17 9/8/2019 Mai Văn Chí 200,000      
18 9/8/2019 Mai Vĩnh Thịnh 100,000      
19 9/8/2019 Mai Văn Chinh 100,000      
20 9/8/2019 Mai Quốc Việt 200,000      
21 9/8/2019 Mai Thị Linh 200,000   con chú 4 Tửu  
22 9/8/2019 Mai Văn Cư Em 200,000      
23 9/8/2019 Mai Văn Lực 100,000   con Ô Thái  
24 9/8/2019 Mai Văn Thuần 100,000   con chú 2 Thái  
25 9/8/2019 Mai Văn Tĩnh 100,000      
26 9/8/2019 Gia đình ông Mai Văn Tâm 22,000,000      
27 9/7/2019 Mai Văn Nhân(Ô Tâm) 5,000,000      
28 16/8/2019 Mai Văn Long 500,000      
29 16/8/2019 Mai Vặn Cẩm 200,000      
30 16/8/2019 Mai Thị Thúy Uyên 200,000      
31 16/8/2019 Mai Lẩy 200,000      
32 16/8/2019 Mai Văn Quy 200,000      
33 16/8/2019 Mai Văn Cư (8 Cư) 200,000      
34 16/8/2019 Mai Văn Tuấn (Tâm) 300,000      
35 16/8/2019 Mai Văn Hiển 200,000      
36 16/8/2019 Mai Văn Vinh 200,000      
37 16/8/2019 Mai Thị Tiền 100,000      
38 16/8/2019 Mai Văn Nghĩa 500,000      
39 16/8/2019 Mai Văn Chánh 500,000      
40 16/8/2019 Mai Văn Tam 500,000      
41 16/8/2019 Mai Văn Cường 300,000      
42 16/8/2019 Mai Văn Chính 300,000      
43 16/8/2019 Mai Vĩnh Thịnh 150,000      
44 16/8/2019 Mai Thị Cẩm Hồng 200,000      
45 16/8/2019 Mai Văn Phát 200,000      
46 16/8/2019 Mai Thị Phương(10Đông) 100,000      
47 16/8/2019 Mai Văn Vận 100,000      
48 16/8/2019 Mai Văn Minh(2 Kỳ) 200,000      
49 16/8/2019 Mai Văn Luận 1,000,000      
50 16/8/2019   1,400,000   phát dư  
      58,335,000      
    Người lập bảng                      TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC  
    MAI VĂN TỰU   MAI VĂN DUNG    

HỘI ĐỒNG GIA TỘC                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
           
NHẬT KÍ TIỀN CHI TỔNG HỢP QUỸ KHUYẾN HỌC 2019
      Đơn vị tính: đồng    
TT NGÀY CHI NGƯỜI CHI NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1 5/2/2019 Mai Văn Tựu Chi 6 trường hợp (4 đậu ĐH và 2 hoàn cảnh) 3,000,000  
2 20/8/2019 Mai Văn Tựu 96 Xuất vở (15 cuốn/xuất)+bao 11,170,000  
3 20/8/2019 Mai Văn Tựu thư mời, bì thư 100,000  
4 21/8/2019 Mai Văn Tựu in giấy khen 875,000  
5 22/8/2019 Mai Văn Tựu 02 thùng nước Thạch Bích 330ml 130,000  
6 24/8/2019 Mai Xuân Thọ in 03 băng rol trang trí 240,000  
7 24/8/2019 Mai Văn Tựu nhang, bông hoa trang trí 232,000  
8 25/8/2019 Mai Văn Tựu tiền thưởng 47 cháu tiểu học x100,000 4,700,000  
9 25/8/2019 Mai Văn Tựu thưởng 19 HSTT THCS x 150,000 2,850,000  
10 25/8/2019 Mai Văn Tựu thưởng14 HSG THCS x 200,000 2,800,000  
11 25/8/2019 Mai Văn Tựu thưởng 15 HSTT THPT x 250,000 3,750,000  
12 25/8/2019 Mai Văn Tựu thưởng 1 HDG THPT x 300,000 300,000  
13 25/8/2019 Mai Văn Tựu hỗ trợ cho Tấn+ Dũng học Y khoa Huế 2,000,000  
14 25/8/2019 Mai Văn Tựu Chi thuê âm thanh 500,000  
15 25/8/2019 Mai Văn Tựu mua thêm 02 thùng nước Thạch Bích 130,000  
16 25/8/2019 Mai Văn Tựu thuê che trại 900,000  
17 25/8/2019 Mai Văn Tựu chi USB quay phim 300,000  
18 25/01/2020 Mai Văn Tựu thưởng 9 cháu đậu Đại học 2019 9,000,000  
19 25/01/2020 Mai Văn Tựu thuưởng bổ sung 2 cháu đậu Đại Học 2018 1,000,000 43,977,000