MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI ĐỒNG GIA TỘC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI                                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
                            DANH SÁCH CON CHÁU CÚNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ CHÍNH TỪ NĂM 2015 đến NĂM 2018  
    (Đơn vị tính: đồng )        
TT NGÀY CÚNG HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN  NỘI DUNG GHI CHÚ  
1 1.8.2015 Mai Ngọc Sơn 2,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính 2 triệu: Mở trang Web Gia tộc  
2 1.8.2015 Mai Ngọc Sơn 700,000 Cúng XD Nhà Thờ chính 700,000đ: Duy trì trang Web năm 2015  
3 1.8.2015 Mai Văn Tâm 100,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
4 1.8.2015 Mai Xuân Thọ 1,300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
5 1.8.2015 Mai Thị Thu Thủy 1,300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
6 2.5.2016 Mai T Kim Uyên 50,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (con ông Mai Văn Tâm)  
7 2.5.2016 Mai Văn Tựu 3,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
8 27.7.2016 Mai Văn Nhân 100,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (con ông Mai Văn Tâm)  
9 27.7.2016 Mai Văn Chính 100,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (con ông Mai Văn Tâm)  
10 29.7.2016 Mai Thị Lệ Hằng 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
11 29.7.2016 Mai Thị Kim Chi 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
12 29.7.2016 Mai Văn Dung 1,300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
13 29.7.2016 Mai Ngọc Tuyền 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (mua nước uống triệt hạ)  
14 7/8/2016 Mai Quốc Việt 1,500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
15 7/8/2016 Mai Quốc Văn 1,500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
16 8/8/2016 Mai Văn Thuần 1,500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
17 17/8/2016   1,600,000 Lãi ngân hàng nhận được    
18 22/8/2016 Phan Đình Huê 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con chú 6 Toan  
19 24/8/2016 Mai Tiền   Cúng Nhà Thờ (1Kg nhan thắp: hiện vật)  
20 26/8/2016 Mai Thị Thanh (Nghĩa) 5,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
21 26/8/2016 Nguyễn Tân Dũng 2,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (bạn Nghĩa)  
22 26/8/2016 Mai Văn Khoa 1,500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (24 khối cát nền + xe rùa) (hiện vật)  
23 31/8/2016   418,000 Lãi ngân hàng nhận được    
24 8/9/2016 Mai Trọng 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
25 20/9/2016 Mai Văn Tiên 2,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
26 1/10/2016 Mai Thị Lạc 3,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
27 1/10/2016 Mai Thị Hiền 1,350,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
28 1/10/2016 Mai Văn Cư 3,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
29 1/10/2016 Mai Văn Quỳnh 2,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
30 1/10/2016 Mai Quốc Nam 1,350,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
31 3/10/2016 Mai Trọng 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
32 4/10/2016 Mai Bằng     hỗ trợ 1 thùng bia Sài gòn (đỗ mê )  
33 7/10/2016 Mai Văn Hoàng 100,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (con ông Mai Văn Tâm)  
34 7/10/2016 Mai Thị Kim Oanh 50,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (con ông Mai Văn Tâm)  
35 10/10/2016 Mai Thị Thúy Uyên 1,500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (con ông Mai Quốc Việt)  
36 10/10/2016 Mai Thị Lệ Hằng(Minh) 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
37 10/10/2016 Mai Thị Thu(Mẫn) 2,400,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (hiện vật : cẩu gắn rồng lên mái)  
37 10/10/2016 Mai Ngọc Sơn 600,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Duy trì trang Web năm 2016  
38 20/10/2016 Mai Văn Quang 100,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (con ông Mai Văn Tâm)  
39 23/10/2016 Phan Đình Toan 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
40 13/11/2016 Mai Thị Kim Chi 300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
41 28/11/2016   414,000 Lãi ngân hàng nhận được    
42 2/1/2017 Mai Thị Trinh 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
43 6/1/2017 Mai Văn Nhân 100,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
44 7/1/2017 Mai Văn Tuấn 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
45 25/1/2017 Mai Tụy 2,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
46 27/1/2017 Mai Triêm 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
47 27/1/2017 Mai Ngọc  Tuyền 1,500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
48 15/3/2017 Đặng Thị Ngà 2,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
49 27/3/2017 Mai Văn Tâm 100,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
50 5/4/2017 Mai Thị Cúc (Hoằn) 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
51 14/4/2017 Mai Thị Bưởi (Ninh) 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
52 28/4/2017 Mai Văn Thuần 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
53 28/4/2017 Huỳnh Văn Đài 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính thợ kép  
54 29/4/2017 Nguyễn Minh Trung 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính thợ đá  
55 29/5/2017 Mai Thị Kim Uyên 50,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (Con Ô Mai Văn Tâm)  
56 30/5/2017 Mai Thị Kim Oanh 50,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (Con Ô Mai Văn Tâm)  
57 2/6/2017 Nguyễn Hùng 5,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính cháu ngoại Ô Mai Liệu  
58 2/6/2017 Mai Văn Quỳnh 5,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính cháu ngoại Ô Mai Liệu  
59 8/6/2017 Mai Văn Tâm 100,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
60 19/6/2017 Mai Văn Tú 5,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
61 19/6/2017 Mai Thanh Tuyền 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con chú 3 Tú  
62 24/6/2017 Phạm Diệu 4,440,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Chủ thầu xây dựng  
63 25/6/2017 Mai Văn Bé 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
64 21/7/2017 Phạm Viết Ất 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Cháu bà Mai Thị Vững  
65 21/7/2017 Nguyễn Văn Anh 3,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính thợ sơn nước  
66 30/7/2017 Mai Văn Bình 1,300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
67 21/7/2017 Mai Văn Nghĩa 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Con Chú 3 Đông  
68 21/7/2017 Mai Văn Chánh 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Con Chú 3 Đông  
69 21/7/2017 Mai Sơn 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
70 21/7/2017 Mai Lộ 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
71 4/4/2017 Mai Phụ 1,300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
72 4/4/2017 Mai Nhanh 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
73 17/4/2017 Mai Văn Luận 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
74 16/8/2017 Đinh Thanh Hùng 300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
75 16/8/2017 Mai Văn Hường 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
76 16/8/2017 Mai Văn Minh 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
77 16/8/2017 Mai Văn Vinh 300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
78 16/8/2017 Mai Văn Hiển 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
79 16/8/2017 Mai Văn Tiến 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
80 16/8/2017 Mai Văn Bé 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
81 16/8/2017 Phan Lư 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
82 16/8/2017 Mai Thị Ngọ 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
83 16/8/2017 Mai Đồ 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
84 16/8/2017 Mai Văn Toàn 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
85 16/8/2017 Mai Dung (Em) 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
86 16/8/2017 Mai Đào 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
87 16/8/2017 Mai Trường 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
88 16/8/2017 Mai Thanh Tú 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
89 16/8/2017 Mai Văn Tiền (Yến) 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
90 16/8/2017 Mai Xuân Thảo 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
91 16/8/2017 Mai Xuân Vũ 2,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
92 16/8/2017 Mai Thị Lệ(Kỳ Nam) 5,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
93 17/8/2017 Mai Văn Mỹ 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
94 17/8/2017 Mai Văn Trình 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (cô 2 Kỳ)  
95 17/8/2017 Mai Thị Kim Anh 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
96 17/8/2017 Mai Văn Em (Bình) 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
97 17/8/2017 Mai Văn Tư 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
98 17/8/2017 Mai Thị Xuân 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
99 17/8/2017 Mai Văn Sa 300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
100 17/8/2017 Mai Văn Sang 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
101 17/8/2017 Mai Văn Thiệp 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
102 17/8/2017 Mai Hà (Thùy) 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
103 17/8/2017 Mai Thị Hoa 10,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con bác 7 Thùy (thỉnh tượng Phật)  
104 17/8/2017 Mai Văn Mạnh 400,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
105 17/8/2017 Mai Thị Kim Dung 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính (cô 6 Loa)  
106 18/8/2017 Mai Văn Quỳnh 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
107 18/8/2017 Mai Văn Sữu 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
108 18/8/2017 Mai Văn Lực  200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Ô Của  
109 18/8/2017 Mai Văn Tài 400,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
110 18/8/2017 Mai Văn Lực  200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Ô Thái  
111 18/8/2017 Đinh Thị Kim Liên 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
112 18/8/2017 Nguyễn Thị Nguyệt 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
113 18/8/2017 Nguyễn Thị Tâm 300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính 7 Mẫu  
114 18/8/2017 Mai Văn Chất 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
115 18/8/2017 Mai Thị Địch 300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
116 18/8/2017 Mai Văn Hòa 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
117 18/8/2017 Mai Văn Nghĩa 300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính 5 Bé  
118 19/8/2017 Mai Văn Phát(Hường) 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
119 19/8/2018 Mai Thị Quỳnh Phương 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
120 19/8/2018 Mai Hùng 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con bác 9 Tường  
121 19/8/2018 Bùi Tá Tiên 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Con cô 2 Bai  
122 19/8/2018 Mai Trọng 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
123 20/8/2017 Mai Tường 400,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
124 20/8/2017 Mai Văn Chí 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
125 20/8/2017 Mai Văn Cẩm 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
126 20/8/2017 Mai Thị Tuyết 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
127 20/8/2017 Mai Văn Hơn 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
128 20/8/2017 Mai Thị Tào 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
129 20/8/2017 Mai Thị Cẩm Hồng 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Con Bửu  
130 20/8/2017 Mai Ân 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
131 20/8/2017 Mai Văn Quy 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
132 21/8/2017 Mai Thị Kim Trang 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
133 21/8/2017 Mai Thị Thể 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Dượng 5 Đê  
134 22/8/2017 Mai Văn Tam 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
135 22/8/2017 Hồ Thị Thanh Phượng 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con bà 4 Quế  
136 22/8/2017 Lê Văn Hùng 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con bác 4 Thoàng  
137 22/8/2017 Mai Thị Như Hải 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
138 22/8/2017 Đinh Thị Hoa(Hân) 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
139 22/8/2017 Mai Bằng 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
140 22/8/2017 Mai Thị Vân(Quế) 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
141 22/8/2017 Lê Thị Anh 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con cô Vân  
142 22/8/2017 Lê Điện 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con cô Vân  
143 28/8/2017 Nguyễn Thị Kim Tiến 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con bà Khanh  
144 28/8/2017 Mai Văn Khoa 1,500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
145 28/8/2017 Mai Tiền   Cúng Nhà Thờ (2Kg nhan thắp: hiện vật)  
146 28/8/2017 Mai Hà (Thùy)   Cúng Nhà Thờ (1Kg nhan thắp: hiện vật)  
147 30/8/2017 Mai Thị Kim Chị 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con ô Khuê  
148 30/8/2017 Võ Thành Tuấn 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính cháu bà Mai Thị Độ  
149 30/8/2017 Mai Văn Cư (Mai) 800,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
150 5/9/2017 Mai Thị Nhã Thương 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Con Tựu  
151 12/9/2017 Mai Thị Bích Huệ 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Con bác 4 Tụy  
152 12/9/2017 Mai Thị Bích Phượng 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
153 12/9/2017 Mai Văn Cận 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
154 12/9/2017 Mai Thị Tình 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
155 12/9/2017 Mai Thị Lệ Hằng (Minh) 3,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
156 12/9/2017 Mai Thị Thanh 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
157 12/9/2017 Mai Thị Vân 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
158 12/9/2017 Mai Thị Tám 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
159 12/9/2017 Đỗ Thị Huỳnh 100,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
160 20/9/2017 Mai Văn Khánh(Nga) 2,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
161 20/9/2017 Mai Văn Trương 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
162 10/10/2017 Mai Đình Thạch 650,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Nghĩa Thắng  
163 15/12/2017 Mai Thị Hường 300,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con bác Mai Phụ  
164 16/12/2017 Mai Thị Thủy (Vân) 200,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
165 16/12/2017   500,000 Tol nhà ngang thanh lý    
166 5/1/2018 Mai Thị Lệ 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính Con Chú 3 Đông  
167 7/1/2018 Nguyễn Hữu Xuân 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính con cô 9 Lộc  
168 8/1/2018   350,000 Rút trong ATM    
169 12/2/2018 Lê Trọng Đức(con Cô 6 Phước)   Cúng Nhà Thờ Bộ Ngũ Lư bằng Đồng  
170 1/3/2018 Mai Văn Tin 500,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
171 1/3/2018 Mai Văn Long 3,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
172 15/3/2018 Mai Thị Cẩm Hồng 1,000,000 Cúng XD Nhà Thờ chính    
    TỔNG CỘNG 1,158,972,000      
             
    Người lập bảng     CỐ VĂN HỘI ĐỒNG GIA TỘC  
    MAI VĂN TỰU     MAI VĂN TÂM