MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
  HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2020 (có 11 cháu)
                                       DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GiỎI NĂM HỌC 2019-2020
TT ĐỜI 8 HỌ VÀ TÊN CHA, MẸ HỌ VÀ TÊN CON LỚP, TRƯỜNG ĐẠT HSG THCS GHI CHÚ
1 Đ8/III/1 MAI THỊ HƯỜNG Tô Mai Thùy Linh  8A THCS Chánh Lộ HSG  
2 Đ8/III/1 MAI VĂN TỰU Mai Văn Đạt 9A THCS Nghĩa Lộ HSG  
3 Đ8/III/1 MAI XUÂN THẢO Mai Xuân Nhật Linh 9/8 THCS Nguyễn Tri Phương HSG  
4 Đ8/III/1 MAI THỊ NHƯ HẢI Từ Mai Việt Hoàng 9D1 THCS Nguyễn Nghiêm HSG  
5 Đ8/III/3 MAI VĂN QUÝ VŨ Mai Ngọc Phú 7G THCS Quảng Phú HSG  
6 Đ8/III/3 MAI THAN H SANG Mai Đỗ Tường Vy 7C THCS Quảng Phú HSG  
7     Phạm Thị Diễm My 7C THCS Nghĩa Lộ HSG  
8 Đ8/III/4 MAI VĂN CƯỜNG(BỬU) Mai Cẩm Vy 9C THCS Quảng Phú HSG  
9 Đ8/III/4 MAI VĂN CHÍNH Mai Văn Quốc Thái 8A THCS Quảng Phú HSG  
10 Đ8/III/4 MAI VĂN XUÂN Mai Thị Thùy Diệu 7D THCS Quảng Phú  HSG  
11 Đ8/III/4 MAI T HỒNG THUẬN Nguyễn Anh Cường 7D THCSTrần Phú HSG  
             
    Người lập bảng                          TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC  
    MAI VĂN TỰU   MAI VĂN DUNG