MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI ĐỒNG GIA TỘC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI                                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
DANH SÁCH CON CHÁU CÚNG VÀO DỊP LỄ TỤNG KINH VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ 2018
    (Đơn vị tính: đồng )      
TT NGÀY CÚNG HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN  HIỆN VẬT GHI CHÚ
1 30/3/2018 Sư Cô Thích Nữ Thọ Thủy 1,000,000 trái cây+hoa các bàn thờ Cháu nội chú 2 Ngoạt
2 30/3/2018 Mai Đào 200,000    
3 31/3/2018 Trần Thị Tâm               200,000   (bà Một)
4 31/3/2018 Mai Thị Trinh (Toan) 500,000    
5 31/3/2018 Mai Văn Cư (Quang) 2,000,000 chim phóng sanh   
6 31/3/2018 Mai Văn Tựu 1,000,000    
7 31/3/2018 Mai Văn Hoàng 500,000   Nghĩa Phú
8 31/3/2018 Mai Văn Quy 1,000,000    
9 31/3/2018 Nguyễn T Điều(5 Danh) 300,000    
10 31/3/2018 Mai Thị Ngọ 200,000    
11 31/3/2018 Mai Thị Thanh 100,000   Nghĩa Lộ con chú Khéo
12 31/3/2018 Mai Thị Tám 200,000    
13 31/3/2018 Mai Thị Vân 200,000    
14 31/3/2018 Cháu Huy 300,000   gần Nhà Thờ
15 31/3/2018 GĐ Nguyễn T Xuân Tài 1,000,000    
16 31/3/2018 Phan Đình Huê 300,000    
17 31/3/2018 Mai Văn Phường 5,000,000   con chú 4 Ngoạt
18 31/3/2018 anh Hùng 200,000   gần Nhà Thờ
19 31/3/2018 Trần Cao Phong 500,000    
20 31/3/2018 Mai Văn Phương (Sa) 300,000 mượn màn hình 32in  
21 31/3/2018 Tâm Tịnh Thành Phượng 200,000    
22 31/3/2018 BS Mai Văn Bắc 1,300,000   65 Ngô Quyền - Qngai
23 31/3/2018 Mai Văn Tiên 1,500,000   LHP
24 1/4/2018 Lê Văn Ngọc 500,000   Con bà Mai Thị Ngỗng (bà Dầu)
25 1/4/2018 Mai Đình Thảo 500,000   103 Mạc Đỉnh Chi
26 1/4/2018 Mai Thị Từ + Lành 400,000    
27 1/4/2018 Nguyễn Thị Hào + Dũng 500,000    
28 1/4/2018 Mai Văn Cư 100,000   LHP
29 1/4/2018 Mai Thị Cúc 200,000    
30 1/4/2018 Lê Văn Tuấn  300,000   con Mai T Vân
31 1/4/2018 Em Phụng  300,000   làm mộc Nghĩa Hiệp
32 1/4/2018 Mai Thị Thủy (Vân) 200,000    
33 1/4/2018 Mai Văn Quận 300,000    
34 1/4/2018 Mai Văn Phường (Thái) 200,000    
35 1/4/2018 Mai Thị Thanh  500,000   tổ 11 Qphu
36 1/4/2018 Mai Liễu 100,000    
37 1/4/2018 Mai Tiền 200,000    
38 1/4/2018 Mai Văn Vinh 300,000    
39 1/4/2018 Mai Văn Tư 100,000    
40 1/4/2018 Mai Thị Thúy 200,000    
41 1/4/2018 Ngô Thị Phương Giang 100,000   con bác Ngô Phương
42 1/4/2018 Ngô Thị Phương Thúy 100,000   con bác Ngô Phương
43 1/4/2018 Phạm Diệu 1,000,000   chủ thầu xây dựng
44 1/4/2018 Mai Sơn + Tuyết 300,000    
45 1/4/2018 Mai Thị Viên 500,000    
46 1/4/2018 Mai Xuân Chính 200,000   Nghĩa Thắng
47 1/4/2018 Mai Triêm 500,000    
48 1/4/2018 Mai Thị Kim Anh 1,000,000   Ô Mai Của
49 1/4/2018 Huỳnh Thị Hường 500,000   con Mai Thị Cúc
50 1/4/2018 Mai Văn Hơn 200,000    
51 1/4/2018 Mai Văn Đường  500,000   con chú Mai Văn Học
52 1/4/2018 Mai Thị Sanh  100,000   con chú Mai Văn Trác
53 1/4/2018 Nguyễn Hữu Sơn 1,000,000   cháu Ngoại họ mai Tịnh Bình
54 1/4/2018 Em Một 500,000   con bà Lân
55 1/4/2018 Mai Thị Xuyến 200,000    
56 1/4/2018 Mai Văn Trí 200,000    
57 1/4/2018 Mai Văn Hường 500,000    
58 1/4/2018 em Luân 500,000   rễ bà Lân
59 1/4/2018 Nguyễn Thị Mai Trâm 200,000   con Hằng Minh
60 1/4/2018 Mai Văn Tửu 200,000    
61 1/4/2018 Mai Thị Như Hải 200,000    
62 1/4/2018 Mai Văn Ngọc 200,000    
63 1/4/2018 Mai Văn Cận 500,000   LHP
64 1/4/2018 Nguyễn Thị Xuân Đường 500,000   con Hằng Minh
65 1/4/2018 Mai Văn Luyến 200,000    
66 1/4/2018 Mai Thị Ánh Nguyệt 200,000    
67 1/4/2018 Mai Thị Nga  500,000   con Ô Mai Oanh
68 1/4/2018 Mai Thị Lệ (Kỳ Nam) 1,000,000    
69 1/4/2018 Mai Văn Bửu 200,000    
70 1/4/2018 Mai Ngọc Khánh 200,000    
71 1/4/2018 Mai Thị Dung (9 Lộc) 300,000    
72 1/4/2018 Mai Thị Kim Anh 300,000   con chú 4 Ngoạt
73 1/4/2018 Mai Thị Lệ Hằng 500,000    
74 1/4/2018 Mai Thị Yến 300,000   con chú 4 Ngoạt
75 1/4/2018 Mai Văn Chất 200,000    
76 1/4/2018 em sáu Tỷ 200,000   con bà Lân
77 1/4/2018 Huỳnh Văn Đài 500,000   thợ kép
78 1/4/2018 Mai Thị Hồng 300,000   con chú Mai Văn Học
79 1/4/2018 Mai Văn Tỉnh 300,000    
80 1/4/2018 Mai Văn Trực 300,000    
81 1/4/2018 Mai Văn Tàu 300,000   con chú Mai Văn Bé
82 1/4/2018 Mai Thị Tám 300,000   con chú Mai Văn Học
83 1/4/2018 Mai Hà (7 Thùy) 200,000    
84 1/4/2018 Mai Văn Bình 200,000   con chú Mai Văn Trác
85 1/4/2018 Mai Thị Nhơn 300,000   con chú Mai Văn Bé
86 1/4/2018 Mai Thị Nhân 300,000   con chú Mai Văn Bé
87 1/4/2018 Huỳnh Tấn Chương 500,000   con Cô Mai Thị Thoàng 82- NCPhuong
88 1/4/2018 Mai Văn Nhanh 500,000    
89 1/4/2018 Mai Văn Khoa 500,000   con Mai Văn Tựu
90 1/4/2018 Mai Thị Thảo 1,000,000   con Ô Mai Thao
91 1/4/2018 Mai Thị An 1,000,000    
92 1/4/2018 Mai Thị Thanh (Định) 300,000    
93 1/4/2018 Mai Văn Xuân (8 Đào) 150,000    
94 1/4/2018 Mai Mẫu 200,000    
95 1/4/2018 Mai Văn Tuấn 500,000   Nghĩa Điền
96 1/4/2018 Mai Văn Lưu 200,000    
97 1/4/2018 Mai Lẫy 200,000    
98 1/4/2018 Mai Văn chí 500,000    
99 1/4/2018 Mai Thị Bé 100,000    
100 1/4/2018 Mai Văn Long 400,000    
101 1/4/2018 Mai Thị Kim Dung 200,000    
102 1/4/2018 Mai Thị Thức 300,000   con chú Mai Phu
103 1/4/2018 Mai Thị Láng 200,000    
104 1/4/2018 Nguyễn Văn Anh 500,000   sơn nước
105 1/4/2018 Mai Văn Hiển 300,000    
106 1/4/2018 Mai Thị Thu (Mẫn) 500,000    
107 1/4/2018 Mai Đình Diễn 200,000   Nghĩa Thắng
108 1/4/2018 3 Tiên 100,000   Nghĩa Kỳ
109 1/4/2018 Mai Tường 200,000    
110 1/4/2018 Nguyễn Văn Hanh 200,000   Tịnh Hòa
111 1/4/2018 Tộc Nguyễn Hữu 200,000 Hoành Phi  Nghĩa Trung
112 1/4/2018 Mai Thị Lựu 300,000    
113 1/4/2018 Mai Ngọc Đô 200,000   Nghĩa Lâm
114 1/4/2018 Mai Thị Địch 200,000   Quảng Phú
115 1/4/2018 Mai Văn Cẩm 500,000    
116 1/4/2018 Mai Thị Luận 500,000   con Mai Thống
117 1/4/2018 Mai Đình Can 200,000   Nghĩa Thắng
118 1/4/2018 Mai Thị Nỡ 200,000   LHP
119 1/4/2018 Mai Văn Thoại 300,000    
120 1/4/2018 Quang 200,000   con cô Mai Thị Ngọ
121 1/4/2018 Ngô Thị Chinh 300,000   em bác Ngô Phương 
122 1/4/2018 cháu nội Mai Thọ 200,000    
123 1/4/2018 Mai Thị Linh 300,000   con chú Mai Văn Mỹ
124 1/4/2018 Mai Thị Lực 300,000   con chú Mai Văn Học
125 1/4/2018 cháu Nghĩa 200,000    
126 1/4/2018 Mai Văn Tú 500,000    
127 1/4/2018 Bùi Giàu 200,000    
128 1/4/2018 Mai Thiên Cường 300,000    
129 1/4/2018 Mai Thi Thiện 100,000    
130 1/4/2018 Mai Thoa 300,000    
131 1/4/2018 Mai Văn Thạch 500,000   Xuân Phổ
132 1/4/2018 Mai Văn Luận 300,000    
133 1/4/2018 Mai Thị Liên  500,000   con Ô Mai Của
134 1/4/2018 Mai Thì Tuyền 500,000   con bác Mai Phụ
135 1/4/2018 Mai Văn Lai 200,000    
136 1/4/2018 Mai Đình Mẫn 100,000   Nghĩa Thắng
137 1/4/2018 3 phái Tộc Mai Q Nam 1,500,000 Hoành Phi   
138 1/4/2018 Mai Đường 400,000   Nghĩa Điền
139 1/4/2018 Mai Văn Ngoạt (Em) 300,000    
140 1/4/2018 Mai Thị Hồng  200,000   con chú Mai Văn Học
141 1/4/2018 Mai Đình Hiệp 200,000   Nghĩa Thắng
142 1/4/2018 Tộc Mai Tịnh Bình 4,000,000    
143 1/4/2018 Mai Dung (Em) 300,000    
144 1/4/2018 Mai Thị Ngọc Hân 200,000    
145 1/4/2018 Mai Văn Hường (Cần) 300,000    
146 1/4/2018 Lê Thị Nhàn (3 Đông) 200,000    
147 1/4/2018 Mai Thị Ánh Quang 300,000    
148 1/4/2018 Mai Văn Kha  500,000    
149 1/4/2018 Mai Văn Bình 400,000   con chú Mai Trợ
150 1/4/2018 Lê Thị Hoa 200,000    
151 1/4/2018 Mai Thanh Tú 200,000    
152 1/4/2018 Mai Thị Bích 200,000   Trương Định
153 1/4/2018 Mai Thanh Tuấn 200,000    
154 1/4/2018 Mai Kim Nhật 500,000   64 Võ Nguyên Giáp
155 1/4/2018 Mai Thị Phụ 200,000    
156 1/4/2018 Nguyễn Đường 300,000   Nghĩa Hành
157 1/4/2018 Võ Văn Trọng 400,000   Nghĩa Hành
158 1/4/2018 Mai Phụ 500,000    
159 1/4/2018 Mai Văn Vận 300,000    
160 1/4/2018 Mai Văn Chánh 500,000    
161 1/4/2018 Trương Văn Thọ 300,000    
162 1/4/2018 Hồ Dàng 500,000   con cô Mai Thị Hò
163 1/4/2018 Mai Thị Bích (Tiện) 300,000    
164 1/4/2018 Mai Đình Sơn 500,000    
165 1/4/2018 Mai Lộ 200,000    
166 1/4/2018 Mai Mười 300,000   con chú Mai Phu
167 1/4/2018 Mai Văn Mân 300,000   Nghĩa Điền
168 1/4/2018 Mai Văn Tuấn (Tâm) 300,000    
169 1/4/2018 Mai Thị Hiền  1,000,000   con Ô Mai Liệu
170 1/4/2018 Mai Văn Cảnh 500,000   Mai Quảng Nam
171 1/4/2018 Mai Phu 1,000,000    
172 1/4/2018 Mai Định (Trình) 400,000    
173 1/4/2018 Mai Thành Long 500,000    
174 1/4/2018 Mai Quốc Việt 500,000    
175 1/4/2018 Vân cháu ngoại bà Loan 200,000    
176 1/4/2018 Mai Văn Hợp 150,000    
177 1/4/2018 Kết dâu Mai Thị Hò 300,000    
178 1/4/2018 Mai Thị Nhi (bà Một) 300,000    
179 1/4/2018 Mai Văn Đây 200,000    
180 1/4/2018 Mai Thị Hường 500,000   con bác Mai Phụ
181 1/4/2018 Mai Thị Lương 300,000    
182 1/4/2018 Mai Thị Kim Chi 500,000   LHP
183 1/4/2018 Mai Văn Lực  300,000   con Ô Mai Của
184 1/4/2018 Mai Phái Bà Bầu 1,000,000   Quảng Nam
185 1/4/2018 Mai Văn Đông 500,000    
186 1/4/2018 Bùi Phụ Duy 200,000   con cô Mai Thị Ngọ
187 1/4/2018 Ngô Phương 1,000,000   LHP
188 1/4/2018 Mai Thị Tuyết 200,000   con Ô Mai Một
189 1/4/2018 Thương  500,000   170A Võ Thị Sáu - Quảng Ngãi
190 1/4/2018 Mai Tụy 300,000    
191 1/4/2018 GĐ Trần Cao Phong 500,000   bạn Ô Mai Văn Tâm
192 1/4/2018 Đỗ Ngọc Thạch 100,000   bạn A Minh Hằng
193 1/4/2018 Mai Văn Cư Anh 600,000 giữ xe ngày Khánh thành  
194 1/4/2018 Mai Xuân Vũ   dàn âm thanh ngoài sân khấu  
195 1/4/2018 Mai Văn Tiến   Thùng cúng xây dựng Nhà Thờ  
196 1/4/2018 Lê Duy Hiếu   dàn âm thanh trong Nhà Thờ  rễ bác Mai Tụy
197 1/4/2018 Bà vợ Ô Mai Văn Tâm   2 thùng thực phẩm cúng chay  
198 1/4/2018 Ô Mai Văn Tâm   02 bộ áo dài khăn đóng  
199 1/4/2018 Đạo hữu chùa Viên Quang   khung hình màu đỏ  
200 1/4/2018 V/C Mai Thị bưởi   01 giỏ bánh cúng bàn thờ  
201 1/4/2018 Mai Văn Hùng   bảng chỉ dẫn Nhà Thờ Họ Mai  
202 1/4/2018 03 bì không tên 900,000    
    TỔNG CỘNG 83,500,000