MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI ĐỒNG GIA TỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                            DANH SÁCH CON CHÁU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC  NĂM 2020
    (Đơn vị tính: đồng )      
TT NGÀY THÁNG HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN  GHI CHÚ
1   Quỹ 2019 còn lại 14,358,000    
2 10/7/2020 Mai Văn Bình 200,000    
3 10/7/2020 Mai Văn Bửu 200,000    
4 10/7/2020 Mai Văn Chí 200,000    
5 10/7/2020 Mai Văn Tựu 500,000    
6 2/11/2020 Mai Văn Hoàng 2,000,000   tháng 11,12
7 2/11/2020 Mai Văn Khoa 400,000   tháng 11,12
8 2/11/2020 Mai Văn Nhân 1,000,000   tháng 12
9 2/11/2020 Mai Kim Uyên 500,000   tháng 12
10 2/11/2020 Trần Ngọc Uyển Nhi 600,000 con cô Uyên năm 2020
11 2/11/2020 Mai Văn Hùng 600,000 Bác Lào  
12 6/12/2020 GĐ Ô Mai Văn Tâm 26,000,000   năm 2020
13 27/12/2020 Mai Văn Long 500,000    
14 27/12/2020 Mai Văn Khánh 500,000    
15 27/12/2020 Mai Văn Tiên 1,000,000 Ô Nga  
16 27/12/2020 Mai Văn Dung (Anh) 500,000    
17 27/12/2020 Mai Thị Thảo 100,000 7 Mẫu  
18 27/12/2020 Mai Văn Lực 100,000 Ô Thái  
19 27/12/2020 Mai Văn Cư Em 100,000    
20 27/12/2020 Mai Thị Mỹ Linh 200,000 Bốn Tửu  
21 27/12/2020 Mai Văn Chánh 250,000    
22 27/12/2020 Mai Văn Nghĩa 250,000    
23 27/12/2020 Mai Thanh Sang 200,000    
24 29/12/2020 Mai Thị Quỳnh Phương 100,000    
25 29/12/2020 Mai Thị Hường 300,000    
26 29/12/2020 Mai Văn Vinh 100,000    
27 29/12/2020 Mai Thị Tiền 200,000    
28 29/12/2020 Mai Văn Tiến 100,000    
29 29/12/2020 Mai Văn Nhanh 200,000    
    TỔNG CỘNG 51,258,000    
           
           
    Người lập bảng                     TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC
    MAI VĂN TỰU   MAI VĂN DUNG