MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI ĐỒNG GIA TỘC                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NHẬT KÍ TIỀN CHI TỔNG HỢP QUỸ KHUYẾN HỌC 2020
      Đơn vị tính: đồng    


TT NGÀY CHI NGƯỜI CHI NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1 8/1/2021 Mai Văn Tựu hoa, trái cây, bánh  410,000  
2 8/1/2021 Mai Văn Tựu 79 Xuất vở (15 cuốn/xuất)+bao 8,716,000  
3 8/1/2021 Mai Văn Tựu thư mời, bì thư 100,000  
4 8/1/2021 Mai Văn Tựu in giấy khen 630,000  
5 8/1/2021 Mai Văn Tựu 02 thùng nước Thạch Bích 330ml 120,000  
6 10/1/2021 Mai Xuân Thọ in 01 băng rol trang trí 80,000  
7 10/1/2021 Mai Văn Tựu tiền thưởng 34 cháu tiểu học x100,000 3,400,000  
8 10/1/2021 Mai Văn Tựu thưởng 21 HSTT THCS x 150,000 3,150,000  
9 10/1/2021 Mai Văn Tựu thưởng11 HSG THCS x 200,000 2,200,000  
10 10/1/2021 Mai Văn Tựu thưởng 11 HSTT THPT x 250,000 2,750,000  
11 10/1/2021 Mai Văn Tựu thưởng  HSG THPT x 300,000 600,000  
12 10/1/2021 Mai Văn Tựu Chi thuê âm thanh 500,000  
13 10/1/2021 Mai Văn Tựu mua thêm 02 thùng nước Thạch Bích 120,000  
14 10/1/2021 Mai Văn Tựu thuê che trại 700,000  
      TỔNG CỘNG 23,476,000  
    Người lập bảng                            TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC    
    MAI VĂN TỰU                                             MAI VĂN DUNG