MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI ĐỒNG GIA TỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
DANH SÁCH CON CHÁU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC  2020  
    (Đơn vị tính: đồng )        
TT NGÀY THÁNG HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN  HIỆN VẬT GHI CHÚ  
1   Quỹ 2018 còn lại 14,358,000      
2 10/7/2020 Mai Văn Bình 200,000      
3 10/7/2020 Mai Văn Bửu 200,000      
4 10/7/2020 Mai Văn Chí 200,000      
5 10/7/2020 Mai Văn Tựu 500,000      
6            
7            
8            
9            
10            
Rất mong các thành viên con cháu của Gia Tộc đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài để phần khen thưởng động viên thành tích cho các cháu trong năm học 2020 thành công. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của quý vị .