MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI ĐỒNG GIA TỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
                                DANH SÁCH CON CHÁU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC  NĂM 2021  
    (Đơn vị tính: đồng )        
TT NGÀY THÁNG HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN  GHI CHÚ  
1 2/1/2021 Mai Văn Hoàng 1,000,000   tháng 01  
2 2/1/2021 Mai Văn Khoa 200,000   tháng 01  
3 2/1/2021 Mai Kim Uyên 1,000,000   tháng 1,2  
4 3/1/2021 Mai Xuân Thảo 500,000      
5 3/1/2021 Mai Xuân Vũ 500,000      
6 3/1/2021  Mai Ngọc Sơn 1,000,000      
7 4/1/2021  Mai Thị Thu Thủy 2,000,000      
8 4/1/2021 Mai Cư 200,000      
9 4/1/2021 Mai Văn Toàn 200,000      
10 6/1/2021 Mai Thị Cẩm Hồng 500,000      
11 6/1/2021 Mai Thành Long 200,000      
12 9/1/2021 Mai Văn Cư (Quang) 500,000      
13 9/1/2021 Mai Thị Thanh(Nghĩa) 1,000,000      
14 9/1/2021 Mai Quốc Việt 500,000      
15 10/1/2021 Mai Lẫy 100,000      
16 10/1/2021 Mai Thị Lán 100,000      
17 10/1/2021 Mai Thị Bưởi 200,000   tháng 1,2,3,4  
18 10/1/2021 Mai Quy 300,000      
19 10/1/2021 Mai Văn Tựu 500,000   tháng 1,2,3,4,5  
    TỔNG CỘNG 10,500,000      
             
             
             
    Người lập bảng TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC  
    MAI VĂN TỰU   MAI VĂN DUNG