MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HĐGT HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           BAN KHUYẾN HỌC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         
   Số : 01 QĐ/ BKH - HM                                        Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI
Nhiệm kỳ 2022-2027
 
BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI
          - Căn cứ điều lệ sửa đổi của Hội khuyến học Việt Nam ;
          - Căn cứ điều lệ của Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi ;
          - Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng Tộc Họ Mai TP Quảng Ngãi.
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
     - Dựa vào cuộc họp tháng 6 năm 2022 , BĐH HĐGT đã triệu tập cuộc họp gồm các thành viên của BĐH, BKH nhiệm kỳ 2017-2022 và các con cháu trẻ có tinh thần xây dựng Gia Tộc. Kết quả bầu ra Ban Khuyến học nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các thành viên sau:

  • Trưởng ban: ông Mai Văn Nghĩa.
  • Phó trưởng ban: ông Mai Văn Tiên, Mai Quốc Nam.
  • Thư kí: ông Mai Thanh Linh, Mai Quốc Võ.
  • Kế toán: ông Mai Văn Khoa.
  • Thủ quỹ: bà Mai Thị Quỳnh Phương.
  • Ủy viên gồm: Mai Thị Thúy Uyên, Mai Văn Vinh, Mai Văn Nhanh, Mai Văn Phát, Mai Xuân Vũ, Mai Văn Chánh, Mai Văn Luận, Mai Văn Khánh, Mai Thị Kim Trang, Mai Thiên Cường.
Điều 2:
Các con cháu có tên ở điều 1 và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Điều 3:
Xin mời các thành viên trong BKH mới lên phía trên ra mắt toàn thể hội nghị và chụp hình lưu niệm, xin trân trọng kính mời.
 
                                                                                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ MAI
                                                                                                                                                                                   TRƯỞNG TỘC                                                                                                        
Nơi nhận: 
- Như điều 1,2
- Lưu VP                                                                                                                                                                   Mai Phụ (Đã kí)